petak, 3. studeni 2017.

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2781/17 od 03. 11. 2017. godine objavljuje se

OGLAS ZA PRODAJU MATERIJALA NA ZALIHI

1. Prodaje se materijal na zalihi koji je naveden u tablici u privitku ovog oglasa.
2. Prodajna cijena materijala je navedena u tablici u privitku oglasa.
3. Za kupnju materijala iz točke 1. ovog Oglasa mogu se javiti sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe, a isti će se prodavati od 03. 11. 2017. do 29. 12. 2017. godine.
4. Zainteresirane osobe za kupnju mogu se javiti u Koprivnica plin d.o.o. gospodinu Damiru Županiću na telefon broj: 098/244-968 ili gospodinu Siniši Nemecu na broj: 098/ 9843-717.
5. Zainteresirane fizičke ili pravne osobe mogu razgledati materijal u dogovoru s osobama iz točke 4. ove Odluke, a kupljeni materijal mogu preuzeti nakon uplate kupoprodajne cijene na blagajni Koprivnica plina d.o.o. ili nakon uplate na žiro-račun Koprivnica plina d.o.o..
6. Oglas za prodaju materijala na zalihi s popisom materijala i cijenom objavit će se na Oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina d.o.o..

 

Zalihe materijala za prodaju

četvrtak, 10. rujan 2015.

Poslan je na objavu poziv na nadmetanje za predmet nabave: GORIVO.

Rok za dostavu ponuda je 01.10.2015. godine do 12 sati.

srijeda, 9. rujan 2015.

Poslan je na objavu poziv na nadmetanje za predmet nabave: DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA.

Rok za dostavu ponuda je 30.09.2015. godine do 10 sati.

ponedjeljak, 20. travanj 2015.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: PLINOMJERI I MODULI.

Rok za dostavu ponuda je do 08.05.2015. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

četvrtak, 5. veljača 2015.

JAVNA OBJAVA
o provođenju postupka provjere stručne i tehničke osposobljenosti
za ovlaštenog izvoditelja plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav

1. Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o. kao operator distribucijskog sustava obavještava sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju tehničke, stručne i financijske uvjete sukladno toč. 2. Pravilnika o kriterijima za izdavanje ovlaštenja za ovlaštenog izvoditelja plinskih instalacija koje se priključuju na distribucijski sustav (donesenom 03.02.2015.g. i javno objavljenom na web stranici Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica), da će 12.02.2015.g. (četvrtak) s početkom u 8,00 sati izvršiti provjeru priložene dokumentacije, tehničke opremljenosti, osnovnih tehničkih znanja iz plinske tehnike i materijala za izvođenje plinskih instalacija.
2. Provjeru tehničke opremljenosti obavit će Komisija od 3 člana u sjedištu Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica, Mosna ul.15, a pismena provjera znanja iz plinske tehnike obavit će se u prostorijama ODS-a (u radionici) naprijed navedenog datuma i sata.
3. Ovlaštenja će se izdati na rok od 2 godine i njime će Izvoditelji dobiti dokument, da su licencirani (ovlašteni) za izgradnju plinskih instalacija na plinskom distributivnom području Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica.
4. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama zainteresirani mogu kontaktirati člana Komisije na mob.br. 098/9843705.

KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o.
Koprivnica, Mosna ul. 15

Pravilnik o kriterijima za izdavanje ovlaštenja
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja

utorak, 24. lipanj 2014.

Poslan je na objavu ponovljeni postupak zajedničke javne nabave za predmet nabave: GORIVO

Rok za dostavu ponuda je do 15.07.2014. godine do 09:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 14. travanj 2014.

Poslan je na objavu u EOJN poziv na nadmetanje za zajedničku javnu nabavu za predmet nabave: GORIVO.

Rok za dostavu ponuda je 05.05.2014. do 10:00 sati.

Istekom roka održat će se javno otvaranje pristiglih ponuda.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

srijeda, 26. veljača 2014.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja priključaka na plinsku distributivnu mrežu ODS – a.

Rok za dostavu ponuda je do 19.03.2014. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

petak, 14. veljača 2014.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: PLINOMJERI I MODULI.

Rok za dostavu ponuda je do 07.03.2014. godine do 10 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 11. veljača 2014.

JAVNA OBJAVA
o provođenju postupka provjere stručne i tehničke osposobljenosti
za ovlaštenog izvođača plinskih priključaka

1. Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o. kao operator distribucijskog sustava obavještava sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju tehničke, stručne i financijske uvjete sukladno toč. 2. Pravilnika o kriterijima za izdavanje ovlaštenja-licenciranju izvoditelja na poslovima izgradnje plinskih priključaka (donesenom 28.01.2014.g. i javno objavljenom na web stranici Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica), da će 24.02.2014.g. (ponedjeljak) s početkom u 8,00 sati izvršiti provjeru priložene dokumentacije, tehničke opremljenosti, osnovnih tehničkih znanja iz plinske tehnike i materijala za plinske instalacije za izgradnju plinskih priključaka.
2. Provjeru tehničke opremljenosti obavit će Komisija od 3 člana u sjedištu podnositelja zahtjeva, a pismena provjera znanja iz plinske tehnike obavit će se u prostorijama ODS-a (u radionici) naprijed navedenog datuma i sata.
3. Ovlaštenja će se izdati na rok od 2 godine i njime će Izvoditelji dobiti dokument, da su licencirani (ovlašteni) za izgradnju plinskih priključaka na plinskom distributivnom području Koprivnica plina d.o.o. Koprivnica.
4. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama zainteresirani mogu kontaktirati člana Komisije na mob.br. 098/9843705.

KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o.
Koprivnica, Mosna ul. 15

ponedjeljak, 27. siječanj 2014.

JAVNA LICITACIJA
za prodaju rashodovanih plinomjera

1. Prodaju se rashodovani plinomjeri 1996. i 1997.g. proizvodnje, po vrsti, količini i jedinstvenoj početnoj cijeni 20,00 kn /1 kom. kako slijedi;
G-4 373 kom. i G-6 112 kom..
2. U cijenu je uračunat PDV.
3. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom za najveću
količinu plinomjera.
4. Plinomjeri se mogu pogledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
5. Natjecatelji trebaju prije licitacije položiti jamčevinu u visini 10% početne cijene na
blagajni GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Mosna 15.
6. Natjecatelju koji ne uspije u licitaciji jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana
licitacije.
7. Natjecatelju koji uspije u licitaciji, te odustane, jamčevina se ne vraća.
8. Plinomjeri se preuzimaju u viđenom stanju.
9. Isplata plinomjera je po ispostavljenom računu, a prije preuzimanja istih.
10. Javna licitacija održati će se dana 07.02.2014.g. (petak) u 9,00 sati u radionici
Koprivnica plina d.o.o., Koprivnica, Mosna 15.

srijeda, 15. siječanj 2014.

JAVNA LICITACIJA
za prodaju rashodovanih plinomjera

1. Prodaju se rashodovani plinomjeri, po vrsti, količini i početnoj knjižnoj cijeni (vrijednosti) kako slijedi;
G-4 1996.g. 72 kom. – 61,33 kn/1 kom., G-4 1997.g. 87 kom. – 100,15 kn/1 kom., G-4 1998.g. 1 kom.-112,31 kn, G-6 1996.g. 16 kom. – 75,22 kn/1 kom., G-6 1997.g. 28 kom.- 105,88 kn/1kom.
2. U cijenu je uračunat PDV.
3. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najviše ponuđenom cijenom za najveću količinu plinomjera.
4. Plinomjeri se mogu pogledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
5. Natjecatelji trebaju prije licitacije položiti jamčevinu u visini 10% početne cijene na blagajni GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, Mosna 15.
6. Natjecatelju koji ne uspije u licitaciji jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana licitacije.
7. Natjecatelju koji uspije u licitaciji, te odustane, jamčevina se ne vraća.
8. Plinomjeri se preuzimaju u viđenom stanju.
9. Isplata plinomjera je po ispostavljenom računu, a prije preuzimanja istih.
10. Javna licitacija održati će se dana 20.01.2014.g. (ponedjeljak) u 9,00 sati u radionici Koprivnica plina d.o.o., Koprivnica, Mosna 15.

četvrtak, 11. srpanj 2013.

Poslan je na objavu poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja plinovoda u naselju Velika Mučna – produžetak.

Rok za dostavu ponuda je 31.07.2013. do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

srijeda, 27. veljača 2013.

Poslan je na objavu poziv na nadmetanje za predmet nabave: Plinomjeri, regulatori i moduli.

Rok za dostavu ponuda je 19.03.2013. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 19. lipanj 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Nadzorno upravljački sustav potrošnje plina

Rok za dostavu ponuda je 10.07.2012. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

četvrtak, 24. svibanj 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Katodna zaštita

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 13.06.2012. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 15. svibanj 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja dijela plinovoda u Bilogorskoj ulici u naselju Sokolovac.

Rok za dostavu ponuda je 31.05.2012. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 26. ožujak 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja priključaka na plinsku distributivnu mrežu ODS-a za 2012. godinu.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 11.04.2012. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Broj objave: 2012/S 005-0006478

srijeda, 14. ožujak 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja plinovoda poslovne zone ”Koprivnički Ivanec” – 1. faza

Rok za dostavu ponuda je 03.04.2012. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Broj objave: 2012/S 005-0004371

srijeda, 7. ožujak 2012.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Rekonstrukcija i dogradnja dijela plinovoda u Ulici kralja Tomislava u naselju Legrad

Rok za dostavu ponuda je 26.03.2012. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Broj objave: 2012/S 005-0002698

petak, 9. prosinac 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Nadzorno upravljački sustav potrošnje plina.

Rok za dostavu ponuda je 27.12.2011. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje i ovdje.

Novi rok za dostavu ponuda je 05.01.2012. godine do 12:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.

petak, 14. listopad 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Nadzorno upravljački sustav potrošnje plina.

Rok za dostavu ponuda je 28.10.2011. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

srijeda, 21. rujan 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja plinovoda u dijelu naselja Sokolovac ( Koprivnička ulica, Trg dr. Bardeka ) sa spajanjem na plinovod Velika Mučna.

Rok za dostavu ponuda je 03.10.2011. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 5. srpanj 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Plinomjeri i regulatori

Rok za dostavu ponuda je 22.07.2011. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 31. svibanj 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izgradnju plinovoda u Ulici Galovićev breg u naselju Starigrad.

Rok za dostavu ponuda je 10.06.2011. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 3. svibanj 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sanacija propuštanja na plinskoj distributivnoj mreži.

Rok za dostavu ponuda je 13. svibanj 2011. godine do 10 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

petak, 25. ožujak 2011.

KOPRIVNICA PLIN d.o.o. 48 000 Koprivnica, Mosna 15, raspisuje

NATJEÄŒAJ

– za popunu radnog mjesta (m/ž) na neodreÄ‘eno vrijeme

1./ RUKOVODITELJ SEKTORA – 1 izvrÅ¡itelj

Opirnije…

petak, 25. ožujak 2011.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje poziv na nadmetanje za pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom za predmet nabave: Izvođenje priključaka na plinsku mrežu.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 08. travanj 2011. godine do 12 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 29. ožujak 2010.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za predmet nabave: Uspostava GIS tehničko – informacijskog sustava (programska oprema, unos podataka i ureÄ‘ivanje podloga).

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 12. travanj 2010. godine do 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 22. ožujak 2010.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za radove na otklanjanju kvarova na plinskom distributivnom sustavu.

Rok za dostavu ponuda je 02. travanj 2010. godine do 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 16. ožujak 2010.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica objavljuje Poziv na nadmetanje za pregovarački postupak s prethodnom objavom za predmet nabave: Izvođenje prikljućaka na plinsku mrežu.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 29. ožujak 2010. godine do 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

petak, 5. veljača 2010.

Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica oglašava Poziv na nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave u predmetu Rekonstrukcija plinovoda u ulici Đure Basaričeka u Koprivnici.

Krajnji rok za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje je 17. veljače 2010. godine u 12:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

utorak, 26. siječanj 2010.

Temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu Uvjerenja / Licence, izvoditelja na poslovima izgradnje plinskih priključaka na distribucijski sustav objavljenog na web stranici Komunalca (http://www.komunalac-kc.hr) i Koprivnica plina (http://www.koprivnica-plin.hr), Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica

POZIVA

ovlaštene izvoditelje da podnesu prijavu, pismenim putem te dostave traženu dokumentaciju u roku od 7 dana od objave poziva u Komunalac d.o.o. Koprivnica, Mosna 15, Službi za korisnike.

Informacije na telefon 048/251-896.

Pravilnik o licenciranju za plin

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr