ponedjeljak, 30 listopad 2017.

Temeljem Odluke Uprave Koprivnica plina – distribucija plina d.o.o broj 2736/17 od 30. 10. 2017. godine objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KLIPNOG KOMPRESORA

1. Prodaje se pokretni klipni kompresor agregat tip sts-35, kapac 3, godina nabave 1990.
2. Početna prodajna cijena je 12.000,00 kuna.
3. Za kupnju kompresora iz točke 1. ovog Natječaja mogu se natjecati društva iz Grupe Komunalac i to: Komunalac d.o.o, Koprivnica opskrba d.o.o., Koprivničke vode d.o.o. i Koming d.o.o.
4. Javni natječaj za prodaju kompresora objavit će se na oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o. i na web stranici Koprivnica plina.
5. Kompresor će se prodati najpovoljnijem ponuđaču.
6. Zainteresirani ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ZA NATJEČAJ NE OTVARAJ“ najkasnije u roku od 8 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Koprivnica plina d.o.o..
7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kompresor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja računa.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr