O kvaliteti plina

Plin koji se isporućuje u plinski sustav mora zadovoljavati standardnu kvalitetu plina propisanu Općim uvjetima opskrbe plinom. Jedan od parametara standardne kvalitete plina je donja ogrjevna vrijednost koja je propisana u granicama od 9,25 do 11,47 kWh/m3, a namijenjena je za utvrđivanje energije isporućenog plina koju opskrbljivač plinom obračunava krajnjem kupcu.

Kvaliteta plina na ulazu u transportni sustav se prati svakodnevno. Pored toga na specifićnim točkama transportnog sustava kvaliteta plina se utvrđuje dva puta u mjesecu. Specifične točke su raspoređene na način da pokrivaju sve fizički povezane dijelove transportnog sustava unutar kojih se transportira plin slične kvalitete i ogrjevne vrijednosti. Uzimanje uzorka plina na specifičnim točkama se obavlja u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu, te u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu.

Analiza uzoraka plina se obavlja u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki plina. Preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina za sve specifične točke transportnog sustava dostupne su na internetskoj stranici operatora transportnog sustava http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=575 .

Akreditaciju za ispitivanje značajki plina, dodjeljuje Hrvatska akreditacijska agencija, koja vodi registar akreditacija, dostupan na internetskoj stranici http://www.akreditacija.hr/registar. Iz uvida u registar akreditacija, vidljivo je da trenutno akreditaciju za ispitivanje značajki plina posjeduje ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Zagreb, Sektor NK, Odjel inspekcije, te INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Služba laboratorijskih istraživanja.

Operator distribucijskog sustava (Koprivnica plin d.o.o.) zaprima preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina od operatora transportnog sustava i obvezan ih je također objaviti na svojoj internetskoj stranici, što i činimo.

Operator distribucijskog sustava, kao niti opskrbljivač plinom ne utvrđuju donju ogrjevnu vrijednost već samo kod obračuna isporučenog plina primjenjuju donju ogrjevnu vrijednost koja je utvrđena na opisani način.

HERA je donijela Opće uvjete opskrbe plinom u kojima je propisana standardna kvaliteta, te donijela, odnosno dala suglasnost na mrežna pravila distribucijskog i transportnog sustava u kojima se propisuje način praćenja kvalitete plina, kao i uloga i odgovornost svakog od energetskih subjekata. U cilju zaštite kupaca, a u suradnji sa svim sudionicima na tržištu plina, HERA kontinuirano radi na poboljšanju praćenja kvalitete plina.