Dokumenti potrebni za priključenje

1. kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)

2. izvod iz zemljišnih knjiga

3. građevinska dozvola ili:

  • uporabna dozvola
  • odobrenje za graÄ‘enje
  • rjeÅ¡enje o graÄ‘enju
  • potvrda na glavni projekt
  • rjeÅ¡enje o uvjetima graÄ‘enja
  • rjeÅ¡enje o izvedenom stanju
  • potvrda o izvedenom stanju

4. navedeni akti iz točke 3. moraju imati klauzulu konačnosti i pravomočnosti

Ako građevina ne posjeduje građevnu dozvolu, a izgrađena je prije 15. veljače 1968. godine, potrebno je u GKP Komunalac d.o.o. dostaviti uvjerenje katastarskog ureda da je građevina u katastru evidentirana do 15. veljače 1968. godine.
U slučaju da katastarski ured ne raspolaže podacima na temelju kojih može izdati uvjerenje da je građevina evidentirana do 15. veljače 1968. godine, uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje:

  • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno ureÄ‘enje i zaÅ¡titu okoliÅ¡a Grada Koprivnice – za graÄ‘evine izgraÄ‘ene na području Grada Koprivnice
  • Upravni odjel za prostorno ureÄ‘enje, gradnju i zaÅ¡titu okoliÅ¡a Koprivničko- križevačke županije – za graÄ‘evine izgraÄ‘ene izvan područja Grada Koprivnice

 

Tehničku normu za izvođenje priključaka na plinoopskrbnu mrežu možete preuzeti ovdje.

Koprivnica plin d.o.o. , Mosna 15, 48000 Koprivnica - Tel +385 (0)48 251 800, Fax +385 (0)48 251 840, info@koprivnica-plin.hr