Distributivno područje

Na dan 31.12.2017. Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. upravlja mrežom od 455,9 kilometara i prua usluge operatora za 13.210 korisnika priključenih na plinski distributivni sustav.

Distributivno područje obuhvaća Grad Koprivnicu te Općine: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec i Sokolovac.