Plinski priključak

Dokumenti potrebni za priključenje

1. kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)

2. izvod iz zemljišnih knjiga

3. građevinska dozvola ili:

  • uporabna dozvola
  • odobrenje za gra?enje
  • rješenje o građenju
  • potvrda na glavni projekt
  • rješenje o uvjetima gra?enja
  • rješenje o izvedenom stanju
  • potvrda o izvedenom stanju

4. navedeni akti iz točke 3. moraju imati klauzulu kona?nosti i pravomo?nosti

Ako gra?evina ne posjeduje gra?evnu dozvolu, a izgra?ena je prije 15. velja?e 1968. godine, potrebno je u GKP Komunalac d.o.o. dostaviti uvjerenje katastarskog ureda da je gra?evina u katastru evidentirana do 15. velja?e 1968. godine.
U slu?aju da katastarski ured ne raspolaže podacima na temelju kojih može izdati uvjerenje da je gra?evina evidentirana do 15. velja?e 1968. godine, uvjerenje o vremenu gra?enja gra?evine izdaje:

  • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice – za građevine izgrađene na području Grada Koprivnice
  • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije – za građevine izgrađene izvan područja Grada Koprivnice

 

Tehničku normu za izvođenje priključaka na plinoopskrbnu mrežu možete preuzeti ovdje.